Is immoreel gokken, een ethische benadering van deugd

By Mark Zuckerberg

31 juli 2020 Deugden; Processen. Ethiek als kritische reflectie op een praktijkmoraal is ook waardegebonden. De evaluatie van het morele gehalte van die 

Ethische theorieen waarin het doen van je plicht centraal staat, worden deontologische theorieen genoemd. Volgens deze theorie is een handeling moreel goed als zij in overeenstemming is met een of meer principes van morele plicht. Het vervullen van een plicht mag nooit een middel zijn om iets te bereiken, maar een doel op zichzelf. Een voorbeeld van hedendaags hedonisme zou bijvoorbeeld zijn je geluk enkel uit tijdelijke dingen te halen, zoals eten bij de Mac of gokken of drugs doen. kwaliteit (van ervaringen) J. S. Mill vindt het hedonisme te beperkend en zegt dat de kwaliteit van je ervaringen ook van belang is voor je geluk. Een van de invloedrijkste recente auteurs over de traditionele deugdethiek, Alasdair MacIntyre , zegt, als een soort overzicht, dat er minstens drie verschillende concepten van de deugd bestaan en dat die dermate verschillend zijn dat er geen eenduidige definitie en eensluidende geschiedenis van de deugd geformuleerd kan worden. Volgens • Het leveren van oplossingen voor ethische dilemma’s. • Het leveren van oplossingen voor conflicten. • Een zuiver rationeel proces, zoals bv. vaak een juridische,of economische benadering. • En ethiekbeleid laat zich niet opdringen

Aquino stelde een reeks deugden op die hij ethisch deugdzaam beschouwde, maar verbond Normatieve benadering - waarbij men morele posities inneemt,  

Samenvatting recht en bestuur I Samenvatting ethische beroepsdilemma's Tentamen Recht en Ethiek Andere gerelateerde documenten Stellingen - Verplichte opgaven van A&E Totaal Herkennen en opsporen samenvatting lesweek 1 tot en met 5 Samenvatting Recht en Veiligheid (Strafrecht) ICT Skills Book Hotel Audit tentamen training De tijden - Heel handig Onder leiding van John Rawls is Nagel al lang een voorstander van een kantiaanse en rationalistische benadering van moraalfilosofie. Zijn onderscheidende ideeën werden voor het eerst gepresenteerd in de korte monografie The Possibility of Altruism , gepubliceerd in 1970. Een Euro kan maar één keer uitgegeven worden en het aantal vakantiedagen is beperkt. Wordt het jouw voorkeur, een wintersport of die van je partner, een zonvakantie? Veel jonge mensen moeten kiezen tussen een topcarrière of het ouderschap. Om een topcarrière te maken, moet een vader of moeder lange dagen maken Alies: ‘In de langdurende zorg neemt het aantal ethische vragen toe. Dat heeft te maken met allerlei ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Mensen leven bijvoorbeeld langer, hebben vaker een stapeling van gezondheidsproblemen, wonen langer thuis en zijn meer aangewezen op zorg van familie.

Ethiek is reflectie op handelen en intentie. je kunt via een van de vier stromingen uitleggen waarom (plicht-, gevolgen-, deugd- en zorgethiek). In de ethiek probeert men een grond te vinden om het juiste handelen, denken en voelen te beschrijven en voor te schrijven. Men gaat hierbij uit van een mate verantwoordelijkheid en vrijheid.

3.2 Het principe van non-maleficence of het oude medische adagium primum non nocere: ‘ge zult niet schaden’ 66 3.3. Het principe van het respect voor de autonomie van de patiënt 68 3.4. Het principe van de rechtvaardigheid 73 3.4.1. Inhoudelijke criteria van rechtvaardigheid 73 3.4.2. Een procedurele benadering 75 3.5. Nussbaum noemt dit een 'smalle' ('thin' or 'nominal') definitie van een deugd. Zij stelt nu dat het de taak van de ethische theorie is om tot een bredere definitie te komen. 145 Deze ethische progressie kan worden bereikt door het voeren van een Aristoteliaanse dialoog. In 2014 hebben we in een workshop met verpleegkundigen cardiologie een oefening op basis van de deugdethische benadering gedaan. Het doel van de oefening is om zorgverleners een korte methode aan te reiken voor niet al te complexe ethische vragen die snel inzetbaar is en die je alleen of met twee personen kan doen. Genetische Screening: Wilson en Jungner 5 ZTien geboden van screening (1968) De test moet aanvaardbaar voor de bevolking zijn Het natuurlijk verloop van de aandoening moet voldoende begrepen zijn Er moet een afgesproken beleid zijn wie als patiënt moet behandeld worden De kostprijs van het vinden van casussen (inclusief diagnose en behandeling van patiënten met een diagnose) moeten Ethische theorieen waarin het doen van je plicht centraal staat, worden deontologische theorieen genoemd. Volgens deze theorie is een handeling moreel goed als zij in overeenstemming is met een of meer principes van morele plicht. Het vervullen van een plicht mag nooit een middel zijn om iets te bereiken, maar een doel op zichzelf. Nov 20, 2017 Zal een aanhanger van de theorie van de deugd gevoelig zijn voor de details van een specifiek geval en de nadruk op zijn/haar karakter leggen. Meta-ethiek Focust op secundaire vragen: vragen die geen betrekking hebben op wat we wel en niet mogen doen, maar op de status van ethische theorieën.

Lichaamsmateriaal zit hier een beetje tussen in. De donor die lichaamsmateriaal aan een biobank toevertrouwt, gaat een gift-relatie aan en dat wordt vastgelegd in een contract. Mochten er op basis van het onderzoek commerciële activiteiten worden ontplooid, dan moet de donor daar toestemming voor geven.

Maar welke zaken weeg je af en hoe bepaal je welke norm of waarde zwaarder weegt? Dat is afhankelijk van de ethische theorie die je gebruikt. En die keuze is   Aquino stelde een reeks deugden op die hij ethisch deugdzaam beschouwde, maar verbond Normatieve benadering - waarbij men morele posities inneemt,   Deze benadering wordt ook wel prescriptieve ethiek genoemd, omdat het Wanneer deugden worden gebruikt bij het oordelen van het handelen, wordt niet dit niet doet, is er sprake van ondeugdelijkheid en handelt de auto immoreel. Integriteit is niet alleen doen wat moreel is, maar ook wat ethisch is. 34. II. Integriteit vereist niet alleen morele deugden maar ook intellectuele deugden dergelijke benadering is dat daarmee integriteit wordt afgebakend en er Is de deugd een dispositie om je plicht te doen, of je plicht het handelen dat de op de epistemische prioriteitsthese, en voor die benadering representatieve recente Van een ethische theorie wordt gevraagd een coherente ordening t De standaard ethische benadering is dat beide evenwaardig zijn . De verdedigers van de De deugd die zomaar ongevraagd de gedaante kan aannemen van 

• Het leveren van oplossingen voor ethische dilemma’s. • Het leveren van oplossingen voor conflicten. • Een zuiver rationeel proces, zoals bv. vaak een juridische,of economische benadering. • En ethiekbeleid laat zich niet opdringen

Om een beslissing te maken terwijl je rekening houdt met de verschillende perspectieven van alle betrokkenen moet je soms wikken en wegen. De handreiking Ethiek in de zorg helpt je omgaan met lastige ethische vraagstukken. Je krijgt 5 handvatten waarmee je dit soort keuzes door een ethische bril leert bekijken en bespreken. Lichaamsmateriaal zit hier een beetje tussen in. De donor die lichaamsmateriaal aan een biobank toevertrouwt, gaat een gift-relatie aan en dat wordt vastgelegd in een contract. Mochten er op basis van het onderzoek commerciële activiteiten worden ontplooid, dan moet de donor daar toestemming voor geven. Regelmatig verschijnen er artikelen in de kranten die handelen over het ethische vraagstuk. Dit vraagstuk is actueel geworden rond mogelijkheden die er vanuit de moderne wetenschap bestaan op gebieden als abortus, euthanasie, genetische manipulatie en het gebruik van embryo’s. In plaats van een ethische familieplanning wil het de bevolking in arme landen decimeren met gebruikmaking van farmaceutische producten als vaccins en besmette voorbehoedsmiddelen. De familie Gates en de Rockefellers zijn namelijk ‘erg ongerust’ over het snel stijgende aantal mensen op de wereld. De aandacht in de zorgethiek richt zich met name op het verbeteren van het welzijn van zowel mensen die zorg verlenen als van mensen die zorg ontvangen. Volgens sommigen is de zorgethiek niet zozeer een theorie, maar meer een deugd of een praktijk. Bekende denkers vanuit de zorgethiek zijn Joan Tronto, Carol Gilligan en Nel Noddings. vaak een juridische,of economische benadering. •Ik weet of het een deugd is als een gevoel (Annelies van Heijst: Menslievende Zorg. Een ethische kijk op